Kontaktujte
nás

Úplné znění pravidel - Podzimní soutěž

1. Obecná ustanovení

 1. PREměření, a.s., se sídlem Praha 10, Na Hroudě 2149/19, PSČ 100 05, IČ: 25677063 (dále jen „pořadatel“), pořádá na území České republiky v období od 1.10.. 2018 – 31.12. 2018 včetně, spotřebitelskou soutěž s názvem „Podzimní soutěž – nakupuj a vyhraj kolo od PRE“ (dále jen „soutěž“). Soutěž bude probíhat a bude zveřejněna na sociální síti Facebook a na webových stránkách pořadatele www.premereni.cz.

  Soutěží se o tyto ceny první cena horské kolo, druhá cena půjčení elektrokola na týden, třetí cena půjčení elektrokola na víkend.

 2. Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen „účastník“).

2. Podmínkou účasti v soutěži je:

 1. Nákup zboží v e-shopu pořadatele na adrese https://eshop.premereni.cz/ nebo v kamenné prodejně pořadatele na adrese Jungmannova 747/28 v termínu od 1.10. 2018 – 31.12. 2018.
 2. Registrace účastníka. Účastník se může registrovat dvěma způsoby.
  1. Při nákupu v kamenné prodejně vyplněním předtištěné přihlášky
  2. Při nákupu v – e-shopu
   V tomto případě je nezbytné provést registrace do soutěže mailem. Účastník musí odeslat mail na adresu tepelnestudio@pre.cz předmět - Podzimní soutěž,
   V těle mailu musí účastník uvést jméno, příjmení, adresu, telefon a částku (včetně DPH) za kolik provedl nákup.

3. Princip soutěže

 1. Výhercem se stává účastník, který v období 1.10. 2018 – 31.12. 2018 nakoupí zboží nebo službu v největší hodnotě včetně DPH. Nákupy je možno provést výše uvedenými způsoby a to i opakovaně, přičemž hodnoty jednotlivých nákupů se sčítají.
 2. Podmínky platí pro veškeré zboží jakékoliv hodnoty a služby mimo nákupu elektroměrů. Výherci dalších dvou cen se určí dle hodnoty nákupů obdobně v sestupném pořadí. V případě rovnosti hodnot nákupů bude o pořadí rozhodovat los.

4. Podmínky zařazení do vyhodnocení soutěže:

Zařazen do vyhodnocení soutěže bude každý řádně registrovaný účastník, který splní podmínky účasti dle těchto pravidel.

5. Výhry:

 1. Celkem jsou stanoveny 3 výhry:
  1. první cena je horské kolo v ceně 13 000 Kč,
  2. druhá cena je půjčení TOP elektrokola na týden v ceně 3750 Kč
  3. třetí cena je půjčení TOP elektrokola na víkend v ceně 2000 Kč.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu výher v průběhu soutěže.

6. Předání výher:

 1. Seznam výherců bude uveřejněn na adrese www.facebook.com/prekolohttp://www.facebook.com/energetickesluzby a to v pseudonymizované podobě (viz. část zpracování osobních údajů).
 2. Výherci budou informováni o výhře telefonicky nebo zprávou zaslanou na uvedenou e-mailovou adresu.
 3. Výhra bude výherci předána osobně na adrese prodejny Jungmannova 747/28.V případě výhry druhé a třetí ceny bude výherci předán voucher na čerpání výhry. Voucher musí být vyčerpán do 31.10.2019.
 4. Výherce je za účelem předání výhry povinen poskytnout pořadateli nezbytnou součinnost. Výherce je v této souvislosti zejména povinen řídit se podmínkami pro předání výher sdělenými pořadatelem.
 5. Pořadatel provede pokus o kontaktování výherce za účelem oznámení a předání výhry na účastníkem poskytnuté kontaktní osobní údaje maximálně třemi pokusy. V případě neúspěšného kontaktování ztrácí výherce nárok na výhru a výhra propadá pořadateli.
 6. Výherce je povinen převzít výhru nejpozději do 31. 1. 2019. Po uvedeném termínu nepřevzaté výhry propadají pořadateli.

7. Zpracování osobních údajů:

 1. PREměření, a.s, je správcem osobních údajů poskytnutých účastníkem soutěže za účelem jeho účasti v soutěži, přičemž rozsah předaných osobních údajů je pro účast v soutěži nezbytný.
 2. V souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů (zejména v souladu s Obecným nařízením o ochraně soukromí („GDPR“) zpracovává správce osobní údaje, které tvoří: identifikační, adresní a kontaktní údaje subjektu údajů, konkrétně: jméno, příjmení, adresa bydliště, adresa a telefonní číslo.
 3. Osobní údaje subjektů údajů jsou správcem zpracovávány za účelem:
  1. pořádání soutěže, a to včetně vyhodnocení soutěže a zveřejnění výsledků soutěže v pseudonymizované podobě (v případě získání výhry dojde k zveřejnění výherců uvedením prvních písmen jména a příjmení výherce a posledních dvou čísel poskytnutého telefonního čísla. Například u výherce Libora Otevřela, tel. 600 892 163 bude zveřejněn tento údaj L. O. 63. (právní důvod spočívající v plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je účastník soutěže);
  2. předání výher vítězům soutěže (právní důvod spočívající v plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je účastník soutěže);
  3. vnitřní evidence záležitostí, týkajících se soutěže, včetně statistiky (právní důvod spočívající v oprávněném zájmu správce).
 4. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány po dobu po dobu trvání soutěže, dále pak do doby uplynutí promlčecích lhůt pro práva vzniklá na základě a v souvislosti se soutěží.
 5. Práva soutěžícího - soutěžící jako subjekt údajů je oprávněn: 
  1. požadovat přístup k jeho osobním údajům;
  2. požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;
  3. požadovat omezení zpracování jeho osobních údajů;
  4. požadovat vysvětlení zpracování jeho osobních údajů;
  5. vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů;
  6. využít práva na přenositelnost jeho osobních údajů;
  7. využít práva podat stížnost proti zpracování jeho osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů;
  8. využít další práva uvedená v právních předpisech o ochraně osobních údajů.
 6. Osobní údaje subjektů údajů mohou být předány zpracovatelům výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů se všemi zárukami, které jinak poskytuje správce a jiným správcům výhradně v souvislosti s plněním zákonných povinností správce, kdy v těchto případech mohou být příjemci především orgány veřejné správy.
 7. Další podrobnosti o zpracování osobních údajů (zejména kontaktní údaje správce a podrobnosti o právech účastníka soutěže) lze najít na webových stránkách pořadatele.
 8. V případě výhry bere účastník na vědomí, že ze strany pořadatele může dojít k zachycení jeho podoby formou fotografie při předávání cen. Účastník souhlasí s rozšířením této fotografie v rámci prezentace vítězů soutěže na facebookovém profilu pořadatele v časopise Skupiny PRE PREnergetikovi a v časopise PREforum.

8. Závěrečná ujednání:

 1. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže a zaměstnanci dalších společností Skupiny PRE, všech spolupracujících subjektů a osoby jim blízké.
 2. Výsledky soutěže posuzuje pořadatel a jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit shora deklarované výhry cenami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
 3. Výměna cen či vyplacení peněžitého plnění výměnou za výhry není možná.
 4. Úplná a aktuální pravidla soutěže jsou dostupná na www.premereni.cz/soutez/pravidla.
 5. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn, jakož i zásahu do pravidel soutěže a právo kdykoliv soutěž ukončit bez náhrady, a to po celou dobu trvání soutěže.
 6. Případné porušení pravidel může mít za následek vyloučení účastníka ze soutěže.
 7. Účastník prohlašuje, že poskytl pouze své vlastní osobní údaje a vystupuje pod vlastní osobní identitou.

V Praze 26. 9. 2018