Úplné znění pravidel - Podzimní soutěž

1. Obecná ustanovení

  1. PREměření, a.s., se sídlem Praha 10, Na Hroudě 2149/19, PSČ 100 05, IČ: 25677063 (dále jen „pořadatel“), pořádá na území České republiky v období od 1.10.. 2019 – 31.12. 2019 včetně, spotřebitelskou soutěž s názvem „Tradiční podzimní soutěž o ceny od PRE“ (dále jen „soutěž“). Soutěž bude probíhat a bude zveřejněna na sociální síti Facebook a na webových stránkách pořadatele www.premereni.cz.

   Soutěží se o tyto ceny:
    1. Cena - půjčení elektrokola na týden
                                           2. Cena - fotbálek STIGA
                                           3. Cena - půjčení elektrokola na víkend
                                           4. Cena - zahradní gril
                                           5. Cena - soudek piva

  2. Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen „účastník“).

2. Podmínkou účasti v soutěži je:

   1. Nákup zboží v e-shopu pořadatele na adrese https://eshop.premereni.cz/ nebo v kamenné prodejně pořadatele na adrese Jungmannova 747/28 v termínu od 1.10. 2019 – 31.12. 2019.
   2. Registrace účastníka. Účastník se může registrovat dvěma způsoby.
    1. Při nákupu v kamenné prodejně
    2. Při nákupu v – e-shopu
     V tomto případě je nezbytné nezbytné vyplnit na obrazovce ,,Souhrn objednávky,, pole ,,Poznámka:,, Váš tip a slovo soutěž, tím budete zařazeni do soutěže.

3. Princip soutěže

   1. Výhercem se stává 5 účastníků s nejbližšími typy na tipovací otázku v případě shody rozhoduje datum a čas prodeje – dřívější nákup má přednost, kteří v období 1.10. 2019 – 20.12. 2019 nakoupí zboží nebo službu a odpoví na tipovací otázku ,, Kolik elektrokol firma PREměření prodala v letech2018 a 2019? Myšleno od 1.1.2018 do 15.12.2019. Nákupy je možno provést výše uvedenými způsoby a to i opakovaně, přičemž Soutěže se můžete účastnit i vícekrát.

   2. Podmínky platí pro veškeré zboží jakékoliv hodnoty a služby mimo nákupu elektroměrů. Výherci Našich 5 cen se seřadí od nejpřesnějšího tipu k tomu nejméně přesnému.

4. Podmínky zařazení do vyhodnocení soutěže:

Zařazen do vyhodnocení soutěže bude každý řádně registrovaný účastník, který splní podmínky účasti dle těchto pravidel.

5. Výhry:

   1. Celkem je stanoveno 5 výher:
    1. první cena je půjčení elektrokola na týden
    2. druhá cena je fotbálek STIGA
    3. třetí cena je půjčenÍ elektrokola na víkend
    4. čtvrtá cena je zahradní gril 
    5. páta cena je soudek piva
   2. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu výher v průběhu soutěže.

6. Předání výher:

   1. Seznam výherců bude uveřejněn na adrese www.facebook.com/prekolohttp://www.facebook.com/energetickesluzby a to v pseudonymizované podobě (viz. část zpracování osobních údajů).
   2. Výherci budou informováni o výhře telefonicky nebo zprávou zaslanou na uvedenou e-mailovou adresu.
   3. Výhry budou výhercům předány osobně na adrese prodejny Jungmannova 747/28. Vouchery musí být vyčerpány do 31.10.2020.
   4. Výherce je za účelem předání výhry povinen poskytnout pořadateli nezbytnou součinnost. Výherce je v této souvislosti zejména povinen řídit se podmínkami pro předání výher sdělenými pořadatelem.
   5. Pořadatel provede pokus o kontaktování výherce za účelem oznámení a předání výhry na účastníkem poskytnuté kontaktní osobní údaje maximálně třemi pokusy. V případě neúspěšného kontaktování ztrácí výherce nárok na výhru a výhra propadá pořadateli.
   6. Výherce je povinen převzít výhru nejpozději do 31.10.2020. Po uvedeném termínu nepřevzaté výhry propadají pořadateli.

7. Zpracování osobních údajů:

   1. PREměření, a.s, je správcem osobních údajů poskytnutých účastníkem soutěže za účelem jeho účasti v soutěži, přičemž rozsah předaných osobních údajů je pro účast v soutěži nezbytný.
   2. V souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů (zejména v souladu s Obecným nařízením o ochraně soukromí („GDPR“) zpracovává správce osobní údaje, které tvoří: identifikační, adresní a kontaktní údaje subjektu údajů, konkrétně: jméno, příjmení, adresa bydliště a telefonní číslo.
   3. Osobní údaje subjektů údajů jsou správcem zpracovávány za účelem:
    1. pořádání soutěže, a to včetně vyhodnocení soutěže a zveřejnění výsledků soutěže v pseudonymizované podobě (v případě získání výhry dojde k zveřejnění výherců uvedením prvních písmen jména a příjmení výherce například u výherce Libora Otevřela, bude zveřejněn tento údaj L. O. (právní důvod spočívající v plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je účastník soutěže);
    2. předání výher vítězům soutěže (právní důvod spočívající v plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je účastník soutěže);
    3. vnitřní evidence záležitostí, týkajících se soutěže, včetně statistiky (právní důvod spočívající v oprávněném zájmu správce).
   4. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány po dobu po dobu trvání soutěže, dále pak do doby uplynutí promlčecích lhůt pro práva vzniklá na základě a v souvislosti se soutěží.
   5. Práva soutěžícího - soutěžící jako subjekt údajů je oprávněn: 
    1. požadovat přístup k jeho osobním údajům;
    2. požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;
    3. požadovat omezení zpracování jeho osobních údajů;
    4. požadovat vysvětlení zpracování jeho osobních údajů;
    5. vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů;
    6. využít práva na přenositelnost jeho osobních údajů;
    7. využít práva podat stížnost proti zpracování jeho osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů;
    8. využít další práva uvedená v právních předpisech o ochraně osobních údajů.
   6. Osobní údaje subjektů údajů mohou být předány zpracovatelům výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů se všemi zárukami, které jinak poskytuje správce a jiným správcům výhradně v souvislosti s plněním zákonných povinností správce, kdy v těchto případech mohou být příjemci především orgány veřejné správy.
   7. Další podrobnosti o zpracování osobních údajů (zejména kontaktní údaje správce a podrobnosti o právech účastníka soutěže) lze najít na webových stránkách pořadatele.
   8. V případě výhry bere účastník na vědomí, že ze strany pořadatele může dojít k zachycení jeho podoby formou fotografie při předávání cen. Účastník souhlasí s rozšířením této fotografie v rámci prezentace vítězů soutěže na facebookovém profilu pořadatele v časopise Skupiny PRE PREnergetikovi a v časopise PREforum.

8. Závěrečná ujednání:

   1. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže a zaměstnanci dalších společností Skupiny PRE, všech spolupracujících subjektů a osoby jim blízké.
   2. Výsledky soutěže posuzuje pořadatel a jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit shora deklarované výhry cenami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
   3. Výměna cen či vyplacení peněžitého plnění výměnou za výhry není možná.
   4. Úplná a aktuální pravidla soutěže jsou dostupná na www.premereni.cz/soutez/pravidla.
   5. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn, jakož i zásahu do pravidel soutěže a právo kdykoliv soutěž ukončit bez náhrady, a to po celou dobu trvání soutěže.
   6. Případné porušení pravidel může mít za následek vyloučení účastníka ze soutěže.
   7. Účastník prohlašuje, že poskytl pouze své vlastní osobní údaje a vystupuje pod vlastní osobní identitou.

V Praze 9. 9. 2019