Dotace

NZÚ

Fotovoltaické elektrárny jsou v rámci programu Nová zelená úsporám zařazeny do podoblasti C.3 - Instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů. Tato podoblast podporuje instalaci FVE do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných).

O dotaci v této podoblasti může vlastník domu požádat na jeden rodinný dům pouze jednou za dobu trvání Programu, a to i v případě rodinného domu s více bytovými jednotkami. Výjimkou je kombinace solárního systému určeného pro ohřev teplé vody (podoblasti podpory C.3.1/C.3.2/C.3.3) s fotovoltaickým systémem (podoblast podpory C.3.5/C.3.6/C.3.7) s akumulací elektřiny výhradně do akumulátorů.

 

Základní parametry programu ve vztahu k FVE:

  • Podporovány jsou instalace fotovoltaických systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných).
  • Při podání žádosti před dokončením rodinného domu, musí být nejpozději v okamžiku doložení dokumentů prokazujících řádné dokončení realizace podporovaných opatření (tj. dokumentů pro vydání Registrace a rozhodnutí) prokázáno řádné dokončení domu – doloží se výpis z katastru nemovitostí k novostavbě.
  • Podporovány jsou fotovoltaické systémy na přípravu teplé vody s přímým ohřevem (podoblast C.3.3).
  • Fotovoltaickým systémům v podoblasti C.3.4, C.3.5, C.3.6 a C.3.7 se poskytuje podpora pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016.
  • U FVE spadajících do podoblasti podpory C.3.4, C.3.5, C.3.6 a C.3.7 nesmí být maximální instalovaný výkon systému vyšší než 10 kWp.

Podrobné podmínky k podoblasti C.3 naleznete v Závazných pokynech (zde).

 

Podporované typy systémů:

Podoblast podpory Typ systému; Výše podpory [Kč]
C.3.3 Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000
C.3.4 Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 55 000
C.3.5 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 70 000
C.3.6 C.3.6 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 100 000
C.3.7 C.3.7 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh.rok-1    150 000

 

Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.3:

Sledovaný parametr Označení [Jednotky] C.3.3
Dosažení minimálního pokrytí potřeby teplé vody [%] ≥ 50
Instalace akumulačního zásobníku tepla o měrném objemu vztaženém k instalovanému výkonu solárního systému [l.kWp-1] ≥ 80

 

Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5, C.3.6 a C.3.7:

Sledovaný parametr Označení
[Jednotky]
C.3.4 C.3.5 C.3.6 C.3.7
Celkový využitelný energetický zisk ze systému Qss.u
[kWh.rok-1]
≥ 1 700 ≥ 1 700 ≥ 3 000 ≥4000
Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby [%] 70 70 70 70
Akumulace přebytků energie do teplé vody - Povinná Možná Možná Možná
Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže [l.kWp-1] 80 - - -
Akumulace přebytků energie do akumulátorů - Možná Povinná Povinná Povinná
Minimální měrná kapacita akumulátorů [kWh.kWp-1] - 1,25 1,25 1,25