Kontaktujte
nás

Správa lokální distribuční soustavy

POPTAT SLUŽBU

Naše společnost zajistí zájemcům z řad obchodních center, bytových komplexů, souborů rodinných domů nebo průmyslových zón provoz lokální distribuční soustavy (LDS). Díky naší činnosti zákazník získá vysokou úroveň kvality distribuce elektřiny a souvisejících služeb.

 O službě:

PREměření, a. s. je vlastníkem licence na provoz lokální distribuční soustavy (LDS), na jejímž základě zajišťuje spolehlivou dodávku elektrické energie, v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

Program rovného zacházení zajistí rovné postavení všech účastníků trhu s elektřinou, kteří využívají nebo mohou využívat služeb provozovatele lokální distribuční soustavy.

 Program rovného zacházení

 Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění programu rovného zacházení k vyloučení diskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy za rok 2021

 Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění programu rovného zacházení k vyloučení diskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy za rok 2020

 Spravované objekty:

LDS OZP servis s.r.o.:

LDS společnosti se nachází na vymezeném území obce Praha, katastrální území Braník. LDS je napájena z jedné trafostanice 22/0,4 kV (dispozice společnosti na základě pachtovního vztahu) a je tvořena kabelovou sítí uloženou v zemi. Napájení LDS je z VN 22 kV distribuční sítě PREdistribuce, a. s.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 87456. Společnost zastupuje jednatel (právnická osoba), resp. osoby, které jej při výkonu funkce zastupují a které jsou zapsány do obchodního rejstříku. Za provoz LDS je na základě Příkazní smlouvy ze dne 11. 5. 2017 odpovědná společnost PREměření, a.s., IČO: 25677063, se sídlem Na Hroudě 2149/19, Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze oddíl B, vložka 5433.

 Havarijní plán LDS OZP servis s.r.o.

 Plán rozvoje LDS OZP servis s.r.o.

 Souhrnná zpráva o dozažené úrovni kvality distribuce elektřiny a souvisejících služeb_OZP servis

 Souhrnná zpráva o dodržování standardů dodávek_OZP servis

LDS Háje:

Obchodní centrum Háje je administrativní budova na Praze 4 s jednou transformační stanicí VN/NN (22/0,4 kV). Dle vyhlášky č. 540/2005 Sb. o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, § 23 zveřejňujeme Souhrnnou zprávu o dosažené úrovni kvality distribuce elektřiny a souvisejících služeb.

 Havarijní plán LDS Háje

 Plán rozvoje LDS Háje

 Podmínky služby DS

 Souhrnná zpráva o dozažené úrovni kvality distribuce elektřiny a souvisejících služeb_OC Háje

 Souhrnná zpráva o dodržování standardů dodávek_OC Háje

Přejete-li si podrobnější vysvětlení, máte-li k programu opatření námět, případně stížnost, napište nám prosím na auditorpremereni@pre.cz. Děkujeme.

Co to je lokální distribuční soustava (LDS)?

LDS je distribuční soustava sloužící pro připojení koncových odběratelů k elektrické síti či k síti rozvodu zemního plynu a zajištění dodávky elektřiny či zemního plynu pro zákazníka a jeho odběrné místo, respektive jeho objekt, byt, kancelář apod. Distribuční soustavu provozují licencované distribuční společnosti na území vymezeném těmito licencemi. LDS může vzniknout všude tam, kde je více zákazníků (odběratelů elektřiny či plynu) připojeno na distribuční síť prostřednictvím jednoho připojovacího bodu a to k nadřazené distribuční soustavě. Typicky se jedná o komerční zóny, obchodní centra, bytové komplexy a soubory rodinných domů, průmyslové zóny.

Jak vzniká lokální distribuční soustava?

LDS vznikne vymezením území pro distribuci. Následně distributor investuje do výstavby nové distribuční sítě, popř. koupí nebo pronajme od stávajícího vlastníka síť současnou. Vybraný distributor pak zodpovídá na daném území za distribuci elektřiny či plynu a připojení nových zákazníků ve stejném rozsahu jako regionální distribuční společnosti. Samostatnou činností, která může navazovat na distribuci je dodávka vlastní komodity (elektřiny, plynu) při dodržení všech pravidel volného trhu z pohledu oprávněného zákazníka.

Jak se stanovuje cena služby?

V případě vzniku LDS bude koncový odběratel elektřiny či zemního plynu platit službu stejným způsobem jako ostatní odběratelé v regionální distribuční soustavě. Cena služby je regulována státem, cenu určuje pro každé distribuční území (PRE, ČEZ, E.ON) Energetický regulační úřad cenovým rozhodnutím na kalendářní rok. Službu hradí odběratel buď svému obchodníkovi s elektřinou prostřednictvím smlouvy o sdružených službách (tj. jednou fakturou spolu s cenou za silovou elektřinu či komoditu zemního plynu) nebo samostatně distribuční společnosti. Distribuční poplatky jsou stanoveny na základě Cenového rozhodnutí vydaného Energetickým regulačním úřadem dle velikosti rezervované hodnoty hlavního jističe odběratele či ročního odběru odběrného místa v případě zemního plynu.

Jaký je právní rámec lokální distribuční soustavy?

Veškerá pravidla jsou stanovena Energetickým zákonem a příslušnými prováděcími vyhláškami.

Popis typicky realizované LDS elektřiny

LDS bude sloužit k připojení koncových odběratelů k elektrické síti a zajištění dodávky elektřiny pro zákazníka z rozvodů 0,4 kV. Vedení 0,4 kV bude napojeno z transformační stanice, která bude sloužit pro napájení LDS elektřinou. Transformační stanice bude připojena na distribuční rozvod nadřazené distribuční společnosti. Provozovatel LDS zodpovídá za provoz i spolehlivost zařízení LDS a bude distribuční partner pro plánované koncové zákazníky (odběratele elektřiny). Koncový odběratelé elektřiny budou napojeny z hladiny nízkého napětí (0,4 kV) a měřeni elektroměrovou soupravou odpovídajících parametrů pro fakturační měření.

Cena za tuto službu se sjednává individuálně na základě zjištěných informací o konkrétním místě instalace. V případě zájmu o podrobnější informace vyplňte níže uvedený nezávazný poptávkový formulář a naši pracovníci vás sami kontaktují. Zákazníci v postavení spotřebitele mohou dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mimosoudně řešit spory vyplývající z prodeje výrobků či poskytování služeb u České obchodní inspekce (www.coi.cz).

Máte zájem o tuto službu?

Zavolejte nám

733 143 143 NONSTOP linka
Poptejte online

Základní údaje
Adresa
Doplňkové údaje

* Povinné položky jsou označené hvězdičkou